top of page
  • Writer's pictureSafety Lane

Попитайте вашия DOT експерт

На фокус


Какво трябва да знаем за одитите?Въпроси

1. Каква е разликата между одита за цялостно спазване на правилата

COMPLIANCE AUDIT, одита на безопасността ‘ SAFETY AUDIT” и “FOCUSED

REVIEW” фокусираното ревю?

2. Как става изборът на компании за проверка?

3. Как се определя броят на одитите?

4. Как става изборът на шофьори за одит?

5. По какъв начин се избират камионите за одит?

6. Как се избират колко пътни листа „ HOS” да бъдат проверени?

7. Какъв е резултатът от преминат одитОтговори

1. Одитите на съответствието представляват пълен преглед на правилата за

безопасност, които включват


- Всички части на федералните регулации, отнасящи се до транспорта,

член 382 до 396

- Тези части включват:

- Член 382: Проверки за алкохол и наркотици

- Член 383: Изисквания за CDL

- Член 387: Изисквания за застраховка

- Член 390: Общи изисквания

- Член 391: Ценз на шофьорите: Процес на назначаване и попълване на

документацията

- Член 392: Нарушения като превишена скорост, навлизане в грешна лента,

носене на предпазен колан

- Член 393: Поддръжка на камиона

- Член 395: Спазване на часовете за работа

- Член 397: Транспорт на опасни материали “ HAZMAT”


- Член 177: Спазване на правилата за превоз на опасни материали по

магистрали

Одит на безопасността - ‘ SAFETY AUDIT”

Тези одити се извършват от щатските инспектори на министерството на

транспорта и целта им е по-скоро информативна. Министерството проверява дали

новите компании се придържат към федералните инструкции. Тези одити обикновено

не водят до негативни последствия, освен ако не бъдат открити тежки нарушения.

Фокусирано ревю “FOCUSED AUDIT”

Назначава се, ако за една компания има съмнения, че нарушава правилата. Този

тип проверки не водят до негативен рейтинг, освен ако не бъдат открити условни или

тежки нарушения, при което ревюто приключва с условна или незадоволителна оценка.

Това може да бъде основание за налагане на санкции срещу компанията или

предприемане на принудителни действия. Фокусираните ревюта обикновено се

концентрират върху BASIC резултатите при одита, които дават основания за съмнения

за нарушения.

Цялостно спазване на правилата „ COMPLIANCE AUDIT“

Представлява пълна инспекция на изпълнението на практиките за безопасност.2. Подборът на компаниите става на базата на техния BASIC резултат. Провал

при три или повече критерия може да стане причина за назначаването на одит.

Такива могат да бъдат тежки катастрофи с ранени или загинали, или оплаквания

към министерството на транспорта за нарушение на правилата за безопасност.

3. Пътни листа „ HOS” се избират спрямо следната таблица

4. Подборът става на базата на следната таблица за употреба на алкохол и

наркотици

5. Подборът става на базата на следната таблица с информация за шофьорите

6. Подборът става на базата на следната таблица за поддръжка на возилото

7. В зависимост от своя вид, одитът може да завърши със задоволителна

“SATISFACTORY” оценка или без оценка изобщо “NOT RATED”. Ако бъдат

установени тежки нарушения, това може да доведе до условна или

незадоволителна оценка, като това зависи от броя и вида на констатираните

провинения.


36 views0 comments

Comments


bottom of page